Greater China ● People's Republic of China

Beijing Hub

Beijing Hub consists of a large and diverse group of young people, including investors, entreprenuers, artists, doctors, and corporate managers. We are engaged in such industries as tech, Internet, healthcare, education, art, and many more. We are passionate about empowering our local community of Beijing and beyond.

37 members

Curator

Liu Ruoxi

Chung Hoi Lam

Cheng Si

Chen Xiaohan

Dai Wei

SHAOQIAN (STEVE) DENG

Yechuan Hu

Yihan Hu

PEI LI

Li Jintian

Li Xiaochun

Xiaoning Lyu

Lucy Tong

Wang Yumeng

Ran Wei

Yang Xia

RAN XIA

Jiusi Yao

Yongjie Athena YU

Zihao Zhang

Zetian Zhang

Xi Zh ang

JIAXIN ZHANG

Gexin Gracy Chen

Jiaqi Gu

Michael Xufu Huang

Yinghao Jia

wenqian shao

Wenqian Shao

Zhang Tianyi

Eric S Y Tse

Tianfan Wang

Jingyuan Wang

Tianfan Wang

Xuecheng Yu

Xuecheng Yu

Liang Zeng

Interested in joining? Apply today to join our hub.