Greater China ● People's Republic of China

Dalian Hub

The Dalian Hub comprises outstanding and innovative young people committed to inspiring new ideas for a better future and shaping our distinguished community. As Shapers coming from diversified backgrounds we learn from each other and improve ourselves, at the same time we assume social responsibilities of young generation.

30 members

Curator

Liu Daheng

Bo Yuan

Da Di

Layla Dong

Huai Bo

Huang Xiangxuan

Jin Ruixuan

Mengqi Li

Lin Hongxiao

Jiani Liu

Enpu Liu

Yinong Wang

Guan Wang

Yan Shuo

xiangtian yu

Yaping (Annie) Yue

Hengwei Zhang

Qianran Ge

Minglu Li

Yiting Liu

Xinyuan Lou

Huiwen Luo

Yi Ma

Ming Yu Song

Jiying Su

Selena Sun

Jianqiao Zhang

bin zhao

Pan Zhaosen

凝 张

Interested in joining? Apply today to join our hub.