Greater China ● People's Republic of China

Dalian Hub

The Dalian Hub comprises outstanding and innovative young people committed to inspiring new ideas for a better future and shaping our distinguished community. As Shapers coming from diversified backgrounds we learn from each other and improve ourselves, at the same time we assume social responsibilities of young generation.

43 members

Curator

Liu Daheng

Bo Yuan

Xin Che

Da Di

Layla Dong

Huai Bo

Huang Xiangxuan

Jin Ruixuan

Mengqi Li

Lin Hongxiao

Enpu Liu

Jiani Liu

Guoli Shan

Yinong Wang

Guan Wang

Yan Shuo

xiangtian yu

Shi qing Yu

Annie (Yaping) Yue

Hengwei Zhang

Qianran Ge

Yuechi Hao

Li Junying

Minglu Li

ZHOU Lin

Yiting Liu

Xinyuan Lou

Huiwen Luo

Yi Ma

LINGYUAN MENG

Ming Yu Song

Jiying Su

Selena Sun

Jiannan Wu

SHI HAN XING

KAIHENG XU

Wang Yang

Chen Zhang

Jianqiao Zhang

bin zhao

Pan Zhaosen

凝 张

邓 晓旭

Interested in joining? Apply today to join our hub.