Greater China ● People's Republic of China

Hangzhou Hub

The Hangzhou Hub is set up by young Hangzhou elites, from various industries such as social enterprise, government, IOT, entertainment, real estate and startups. We launched a project to promote G20 in Hangzhou, and continued with local culture related projects. We are recruiting more passionate youth leaders, who want to make a difference for Hangzhou.

26 members

Curator

Gao Ning

Jie Gao

Wang Haigang

Huang Xiaolong

Jin Ming

Stefan Li

Chao Li

Huan Liu

Chen Lu

Pan Zheyan

YAXING TAN

Tang Zhicheng

Amber (Ying) Zhang

Zheng Fei

Zahra Baitie

Shen Bo

Deng Jianbo

Ganrun Ke

Xi Liu

Miguel Silva Vazquez

Jieming Sun

Jingyue Wang

Zeming Wang

Xu Lei

邓 亚辉

Founding Curator

Huixing Lu

Interested in joining? Apply today to join our hub.