Greater China ● People's Republic of China

Tianjin Hub

The Tianjin Hub is a newly founded community with a promising potential in China. We want to attract more talented young people who commit to the development of China’s society, including advanced technology, new energy, industry transformation and upgrading and etc.

21 members

Curator

Liu Yuqing

Ding Ruihan

Hu Mingyuan

Jiang Shenglong

Sixuan Lu (or Lyu)

Qian Feng

Weijie Tan

Jingfan Wang

Feng Wang

Wu Congsi

Lucy Yang Xiangning

Zhang Kaidi

Zhao Xuming

Zheng Xiaolin

Liu Bin

Jie Deng

Tianqi Han

Feng Pingping

xiaoting zhang

Haosu Zhang

Tianning Zhao

Interested in joining? Apply today to join our hub.