Eurasia ● Russian Federation

Vladivostok Hub

9 members

Anna Ivanova

Olga Kuzmina

Igor Novikov

Ksenia Shevtsova

Dmitrii Kalmykov

Vitaly Savenkov

Ilya Yaskov

Alexander Evgenyevich Yugai

Founding Curator

Albert Rakipov

Interested in joining? Apply today to join our hub.